Skip to main content
Skip table of contents

Centos 7 Instance Üzerinde Apache Cassandra Kurulumu

Apache Cassandra ücretsiz ve açık kaynak kodlu veritabanı yönetim sistemidir.

Cassandra'yı indirmeden önce sisteminizi güncellemeniz ve Java 8 'i indirmeniz gerekiyor. Bunun için :

CODE
$ sudo yum update
$ wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie:oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u131-b11/d54c1d3a095b4ff2b6607d096fa80163/jdk-8u131-linux-x64.rpm" 
$ sudo yum -y localinstall jdk-8u131-linux-x64.rpm

Java 8 kurulumunu kontrol etmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz

CODE
$ java -version

Java kurulumu tamamlandıktan sonra Cassandra'yı indirebilmek için depolarını eklemeniz gerekmektedir. Bunun için vi /etc/yum.repos.d/cassandra.repo dosyasının içine aşağıdaki satırları eklemeniz gerekmektedir:

CODE
[cassandra]
name=Apache Cassandra
baseurl=https://www.apache.org/dist/cassandra/redhat/311x/
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey=https://www.apache.org/dist/cassandra/KEYS

Cassandra'yı depolarınıza ekledikten sonra indirme işlemini başlatabilirsiniz.

CODE
$ sudo yum install cassandra

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra cassandra servisini başlatmanız gerekmektedir

CODE
$ sudo systemctl start cassandra

Eğer cassandranın sistemle birlikte otomatik olarak başlamasını istiyorsanız:

CODE
$ sudo systemctl enable cassandra

komutunu kullanabilirsiniz.

Cassandranın çalıştığını nodetool status komutu ile test edebilirsiniz:

CODE
$ nodetool status
Datacenter: datacenter1
=======================
Status=Up/Down
|/ State=Normal/Leaving/Joining/Moving
-- Address  Load    Tokens    Owns (effective) Host ID                Rack
UN 127.0.0.1 136.29 KiB 256     100.0%      2a0b7fa9-23c6-40d3-83a4-e6c0

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.